Disclaimer


Disclaimer voor www.praktijkfrydag.nl

Praktijk Frydag (Kamer van Koophandel: 65434293) hierna te noemen Frydag, verleent u hierbij toegang tot www.praktijkfrydag.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Frydag behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.praktijkfrydag.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Praktijk Frydag.

Beperkte aansprakelijkheid
Frydag spant zich in om de inhoud van www.praktijkfrydag.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. De inhoud is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.praktijkfrydag.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Frydag.

De informatie op deze site heeft een algemeen karakter heeft en is daarom niet altijd toepasbaar voor individuele specifieke situaties.Soms moet bijvoorbeeld eerst een medische aandoening worden uitgesloten. Op medisch gebied of op het gebied van therapie, coaching en training, kunnen nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die niet in de inhoud van deze website of andere reclame-uitingen van Frydag voorkomen. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. Het bezoeken van deze website is geen vervanging van een consultatie van de huisarts. Raadpleeg bij gezondheidsklachten of bij twijfel over uw gezondheid altijd uw arts of medisch specialist! De therapie, coaching en training zoals wordt beschreven op deze website is uitdrukkelijk een aanvulling op de reguliere, bestaande gezondheidszorg. De informatie op deze site is geen vervanging voor een consultatie bij een arts. Over de veiligheid en werkzaamheid van de beschreven therapie, coaching & training doet Frydag geen uitspraak. De teksten zijn bedoeld om u een beeld te geven van de mogelijkheden van therapie, coaching & training zoals aangeboden door Frydag, maar zij zijn niet bedoeld om te leiden tot een diagnose van uw persoonlijke klachten. Daarvoor moet u zich wenden tot uw behandelend arts. Frydag kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie.

Frydag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze site.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.praktijkfrydag.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.praktijkfrydag.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Frydag nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Frydag en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Frydag, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.